Strona główna » Spis treści

Spis treści

SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW  

WPROWADZENIE  

1. Art. 22 § 1 pkt 1 k.p.a. – rozstrzygnięcie sporu o właściwość  

2. Art. 22 § 1 pkt 8 k.p.a. – rozstrzygnięcie sporu o właściwość  

3. Art. 23 k.p.a. – zawiadomienie o podjęciu czynności niecierpiących zwłoki  

4. Art. 24 § 3 k.p.a. – wyłączenie pracownika organu  

5. Art. 24 § 3 k.p.a. – postanowienie o odmowie wyłączenia pracownika  

6. Art. 25 § 1 pkt 1 i 2 k.p.a. – postanowienie o wyłączeniu organu  

7. Art. 25 § 1 pkt 1 k.p.a. – postanowienie o odmowie wyłączenia organu  

8. Art. 27 § 1 k.p.a. – wyłączenie członka organu kolegialnego  

9. Art. 31 § 1 pkt 1 k.p.a. – postanowienie o wszczęciu postępowania z urzędu  

10. Art. 31 § 2 k.p.a. – postanowienie odmawiające dopuszczenia organizacji do udziału w postępowaniu  

11. Art. 31 § 5 k.p.a. – odmowa udzielenia zgody przez organ administracji na przedstawienie przez organizację społeczną poglądu w sprawie  

12. Art. 34 § 1 k.p.a. – wniosek do sądu o wyznaczenie przedstawiciela osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych  

13. Art. 36 § 1 i 2 k.p.a. – zawiadomienie strony o niezałatwieniu sprawy w terminie  

14. Art. 37 § 6 k.p.a. – postanowienie uznające ponaglenie za zasadne  

15. Art. 37 § 6 k.p.a. – postanowienie uznające ponaglenie za niezasadne  

16. Art. 37 § 7 k.p.a. – zmiana z urzędu postanowienia w sprawie ponaglenia  

17. Art. 39 k.p.a. – upoważnienie pracownika do doręczania pism za pokwitowaniem  

18. Art. 49 § 1 k.p.a. – obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej  

19. Art. 50 k.p.a. – wezwanie świadka do osobistego stawiennictwa w celu złożenia zeznań  

20. Art. 52 k.p.a. – wniosek o udzielenie pomocy prawnej  

21. Art. 56 § 1 k.p.a. – postanowienie o przyznaniu kosztów stawiennictwa  

22. Art. 56 § 1 k.p.a. – postanowienie o odmowie przyznania kosztów stawiennictwa    

23. Art. 59 § 1 k.p.a. – postanowienie o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania  

24. Art. 59 § 1 k.p.a. – postanowienie odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania  

25. Art. 61 § 1 i 4 k.p.a. – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu  

26. Art. 61a § 1 k.p.a. – postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – brak podstawy materialnej do prowadzenia postępowania  

27. Art. 62 k.p.a. – postanowienie o wszczęciu postępowania  

28. Art. 64 § 1 k.p.a. – notatka służbowa o pozostawieniu podania bez rozpoznania  

29. Art. 64 § 2 k.p.a. – wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma  

30. Art. 64 § 2 k.p.a. – zawiadomienie o pozostawieniu podania bez rozpoznania  

31. Art. 65 § 1 k.p.a. – zawiadomienie o przekazaniu podania do organu właściwego  

32. Art. 66 § 1 k.p.a. – zawiadomienie wnoszącego podanie w przypadku wielości żądań  

33. Art. 66 § 3 k.p.a. – postanowienie w sprawie zwrotu podania  

34. Art. 66 § 3 k.p.a. – postanowienie o zwrocie przy właściwości sądu powszechnego    

35. Art. 67 § 2 pkt 2 k.p.a. – protokół przesłuchania strony, świadka lub biegłego  

36. Art. 67 § 2 pkt 3 k.p.a. – protokół oględzin i ekspertyz dokonywanych przy udziale przedstawiciela organu administracji publicznej  

37. Art. 67 § 2 pkt 4 k.p.a. – protokół rozprawy  

38. Art. 74 § 2 k.p.a. – odmowa udostępnienia kopii akt sprawy  

39. Art. 75 § 2 k.p.a. – potwierdzenie okoliczności przez oświadczenie strony  

40. Art. 76a k.p.a. – wezwanie do udzielenia odpisu lub wyciągu  

41. Art. 76a § 4 k.p.a. – wezwanie do przedłożenia oryginału dokumentu  

42. Art. 77 § 2 k.p.a. – postanowienie zawierające zmianę, uzupełnienie lub uchylenie postanowienia dowodowego  

43. Art. 78 § 1 k.p.a. – postanowienie o odmowie przeprowadzenia dowodu  

44. Art. 79 § 1 k.p.a. – zawiadomienie strony o miejscu i terminie przeprowadzenia oględzin  

45. Art. 79a § 1 k.p.a. – wskazanie przesłanek zależnych od strony  

46. Art. 81 k.p.a. – wezwanie do wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów  

47. Art. 84 § 2 k.p.a. – postanowienie o wyłączeniu biegłego  

48. Art. 85 § 2 k.p.a. – wezwanie osoby trzeciej do przekazania przedmiotu oględzin  

49. Art. 86 k.p.a. – wezwanie strony na przesłuchanie  

50. Art. 87 k.p.a. – zlecenie przeprowadzenia postępowania jednemu ze swoich członków  

51. Art. 88 § 1 k.p.a. – postanowienie o ukaraniu grzywną za nieokazanie przedmiotu oględzin  

52. Art. 88 § 2 k.p.a. – zwolnienie od kary grzywny  

53. Art. 90 § 2 k.p.a. – wezwanie przygotowujące rozprawę  

54. Art. 94 § 2 k.p.a. – odroczenie rozprawy administracyjnej  

55. Art. 96 k.p.a. – postanowienie o ukaraniu karą grzywny za niewłaściwe zachowanie w trakcie rozprawy  

56. Art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. – zawieszenie postępowania ze względu na wystąpienie prejudycjalnego zagadnienia  

57. Art. 97 § 2 k.p.a. – postanowienie o podjęciu postępowania zawieszonego z urzędu  

58. Art. 98 § 1 k.p.a. – postanowienie o (fakultatywnym) zawieszeniu postępowania na wniosek strony  

59. Art. 105 § 1 w zw. z art. 98 § 1 k.p.a. – decyzja o umorzeniu zawieszonego postępowania  

60. Art. 105 § 1 k.p.a. – decyzja o umorzeniu postępowania ze względu na jego bezprzedmiotowość  

61. Art. 105 § 2 k.p.a. – umorzenie postępowania na wniosek strony  

62. Art. 106 § 5 k.p.a. – postanowienie o zajęciu akcesoryjnego stanowiska  

63. Art. 107 k.p.a. – decyzja ingerująca: nałożenie obowiązku o charakterze pieniężnym  

64. Art. 107 § 1 k.p.a. – decyzja ingerująca nakazująca wykonanie obowiązku o charakterze niepieniężnym  

65. Art. 107 k.p.a. – decyzja zgodna z żądaniem strony  

66. Art. 107 k.p.a. – decyzja odmawiająca spełnienia żądania strony  

67. Art. 108 k.p.a. – postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności  

68. Art. 111 § 1b k.p.a. – postanowienie o uzupełnieniu lub sprostowaniu decyzji  

69. Art. 113 § 1 k.p.a. – postanowienie o sprostowaniu błędów pisarskich i rachunkowych  

70. Art. 122c § 1 k.p.a. – zawiadomienie strony o braku sprzeciwu  

71. Art. 122f k.p.a. – zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy  

72. Art. 132 k.p.a. – decyzja samokontrolna  

73. Art. 134 k.p.a. – postanowienie o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania  

74. Art. 134 k.p.a. – postanowienie stwierdzające niedopuszczalność odwołania  

75. Art. 135 k.p.a. – postanowienie o wstrzymaniu natychmiastowego wykonania decyzji  

76. Art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. – decyzja utrzymująca decyzję organu pierwszej instancji  

77. Art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. – decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i rozstrzygnięciu co do istoty sprawy  

78. Art. 138 § 1 pkt 2 in fi ne k.p.a. – decyzja uchylająca decyzję pierwszej instancji w części i umarzająca w tym zakresie postępowanie organu pierwszej instancji  

79. Art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a. – decyzja umarzająca postępowanie odwoławcze  

80. Art. 138 § 2 k.p.a. – decyzja uchylająca i przekazująca do ponownego rozpoznania  

81. Art. 149 § 1 k.p.a. – postanowienie w sprawie wznowienia postępowania  

82. Art. 149 § 3 k.p.a. – postanowienie o odmowie wznowienia postępowania  

83. Art. 151 § 1 pkt 2 k.p.a. – decyzja organu drugiej instancji uchylająca decyzję pierwotną w wyniku wznowienia postępowania  

84. Art. 151 § 1 pkt 1 k.p.a. – odmowa uchylenia decyzji dotychczasowej  

85. Art. 155 – zmiana dotychczasowej decyzji  

86. Art. 155 k.p.a. – odmowa zmiany decyzji ostatecznej  

87. Art. 158 § 1 w zw. z art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a. – stwierdzenie nieważności  

88. Art. 158 § 1 k.p.a. – decyzja o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji  

89. Art. 158 § 2 k.p.a. – decyzja o stwierdzeniu wydania decyzji z naruszeniem prawa  

90. Art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a. – decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji ze względu na jej bezprzedmiotowość  

91. Art. 189f k.p.a. – decyzja o odstąpieniu od nałożenia kary administracyjnej  

92. Art. 217 § 1 k.p.a. – wydanie zaświadczenia przez organ

93. Art. 219 k.p.a. – postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia  

94. Art. 261 k.p.a. – zwrot podania  

95. Art. 268a k.p.a. – upoważnienie pracownika organu  

BIBLIOGRAFIA